از نکبت و ویرانی به شکوه ایرانی

برای رسیدن به سرافرازی ملی و سربلندی مردم، برای ما دیگر راهی جز سرنگونی جمهوری نکبت اسلامی باقی نمانده است. پیش‌شرط هرگونه تغییر و دگرگونی برای حل همه بحران‌های کنونی ایران، نفی کامل جمهوری وطن فروش اسلامی است و یگانه راه آن هم با همه ابعادش: براندازی، براندازی و باز هم براندازی است.

** یادداشتی از امیر امیری

#براندازی

#تغییر_رژیم

#ایران

@Unikador