از دی‌ماه ۸۸ و جنبش “رای من کو” تا جرقه‌‌ی جنبش‌های “براندازانه” در دی‌ماه ۹۶

از اعتراضات سال ۸۸ و جنبش سبز، اگر امروز چیزی در ذهن مردم مانده باشد، تنها جاویدنامانی چون ندا آقا سلطان، سرکوب‌های خونین است و کهریزک و عاشورای ۸۸. از مطالبات صندوق محوری که مایل به حل و فصل مسایل در چارچوب‌های درون حاکمیتی نظام مستقر بود، هیچ چیز بر جای نمانده است و مردم دیری است که به کلی از آن مطالبات گذر کرده‌اند و اکنون، ایرانیان چیزی کمتر از سرنگونی و براندازی رژیم ولایت فقیه نمی‌خواهند.

#تحلیل_سیاسی

#براندازی

#ایران_را_پس_میگیریم

@Unikador