از خیابان‌های ایران بوی تغییر می‌آید ׀ هویت: برانداز ׀ اولویتِ سیاسی: براندازی

هویت امروز ما نه با گرایش‌های سیاسی‌مان که با براندازی تعریف می‌شود. شعار محوری «رضا شاه، روحت شاد» نه تنها مبدأ و مبانی سیاسی در مبارزه با وطن فروشان را هماهنگ و استوار می‌سازد، بلکه هم وحدت نظری و علمی میان براندازان با نگاههای متفاوت سیاسی را عملی می‌سازد و هم مقصد و جهت مبارزه با غارتگران فاسد را به نمایش می‌گذارد. اگر سرمایه رسانه ای از ما دریغ می‌شود باکی نیست، ما تدبیر مدنی را در اختیار داریم و به پیش خواهیم راند. اولویت ها را بشناسیم؛ اولویت امروز ما فقط و فقط براندازی است و نه هیچ چیز دیگر!

**تحلیلی از امیر امیری

#اعتراضات_سراسری

#براندازی

#رضا_شاه_روحت_شاد

@Unikador