اروپائیان دست از حمایتِ رژیم بکشند و به مردمِ متنفر از ملایان بپیوندند

همه چیز در داخل ایران برای یک خیزش عمومی آماده است و همانگونه که پرزیدنت ترامپ گفت، تا لحظه ای که این رژیم برقرار است، فتنه گری را متوقف نخواهد ساخت.اروپائیان این پیام را جذب کنند و از تلاش برای مماشات با این رژیم دست بردارند و به حمایت از مردم ایران روی آورند.تا هنگامی که این سازشکاری اروپا ادامه دارد، رژیم ایران از دست اندازی به منافع اروپای غربی، و نه تنها مصالح بریتانیا، دست برنخواهد داشت.

#یونیکا

#مناشه_امیر

#تفسیر_سیاسی_هفته