ارتشی‌ها و کارزار وکالت به شاهزاده پهلوی | تحلیل روز حامد محمدی | دوشنبه ۱۰ بهمن

در میان پرسنل ارتش نارضایتی زیاد است. حقوق ماهیانه کفاف زندگی کارکنان حتا با درجات عالی را نمی‌دهند و مجبورند برای معیشت شغل دوم داشته باشند.

چرا دلایلی وجود دارد که آنها را نسبت به شاهزاده رضا پهلوی خوش‌بین می‌کند؟

#من_وکالت_میدهم

#حامد_محمدی

#ارتش_ملی

#انقلاب_ملی

@Unikador