ارباب تنگه ها و رجزخوانی های پوچ

#روحانی گویا خود نمیداند که با خودش چند چند است . روزی میگوید #تنگه_هرمز را میبندیم و دنیا را به چالش میکشیم ، روز دیگر از عدم حساسیت استراتژیک تنگه هرمز میگوید . اما آنچه مسلم است این رجزخوانیها ، #رجزخوانی_لات_ها  در کوچه های خالیست !!!