ادامه مقاومت و ایستادگی جانانه هم‌میهنان بلوچ در متن انقلاب ملی ایران | آدینه ۱۲ اسفند ۲۵۸۱

گزارشی از ادامه مقاومت و ایستادگی جانانه هم‌میهنان بلوچ در زاهدان. قلب انقلاب ملی ایران همچنان در حال تپیدن است و رژیم به‌رغم استفاده از تمام ابزار‌های سرکوب و تهدید نتوانسته صدای ملت بزرگ ایران را خاموش کند.

#انقلاب_ملی_ایران

#برای_ایران

#زاهدان

@Unikador