اباذر | تهران | بانگ اعتراضی شبانه | مرگ بر دیکتاتور

شنبه ۲۴ دی ۲۵۸۱ ویدئوی همرسانی شده از محله اباذر در تهران روایتگر ادامه کارزار اعتراضی هم‌میهنان در صد و بیست و یکمین شب انقلاب ملی ایران است.

#IRGCterrorists

#مهسا_امینی

#انقلاب_ملی

#Shorts

@Unikador