آینده ای سخت تاریک؛ در پیش دارند. بدانند و آگاه باشند!

غضنفر آبادی رئیس دادگاههای انقلاب رژیم ملایان میگوید اگر خطری برای نظام پیش بیاید #مزدوران_خارجی آنها به کمکشان خواهند آمد . این یعنی #تهدید_مردم به سرکوب توسط ایادی و مزدوران بیگانه شان . آیا آنها از عواقب این کار خبر دارند ؟