آیا وقت آن نرسیده که ماله کشان از رسانه های آمریکا اخراج شوند؟

ماله کشان حکومتی که بسیاری از آنان به آمریکا پناهنده شده و در آنجا و در بسیار از وزارتخانه و رسانه های آمریکا لانه کرده اند و از ایالات متحده حقوق میگیرند ،در طرفداری از طرح مضحک تروریستی نامیدن ایالات متحده در مجلس رژیم از آن حمایت کرده و تروریستی نامیدن سپاه را محکوم میکنند . وقت آن رسیده مقامات آمریکا ریشه این بوقلمون صفتان را برکند ….