آیا فرقه تبهکار در حال آماده شدن برای مذاکره بر سر برنامه موشکی است؟

#حسین_موسویان ، سفیر ملایان در آلمان و در زمان فاجعه میکونوس در #مقاله ای به نکاتی اشاره دارد که نشانه هایی از آمادگی #فرقه_تبهکار برای مذاکره بر سر #برنامه_موشکی این رژیم است…