آیا سفر «شینزو آبه » آخرین سفر یک مقام بلند پایه با رژیمی به نام جمهوری اسلامی خواهد بود!!؟

آنچه ظواهر و قرائن بر میآیداینست که سفر «شینزو آبه» ژاپنی واپسین دیدار یک شخص سیاسی بلندپایه با حاکمیتی با عنوان «جمهوری اسلامی‌» ست، مگر اینکه ملایان تهران خرابکاری سومی را ترتیب دهند .
شمارش معکوس را آغاز کنید!
#یونبکا
#زمان_فیلی
#شمارش_معکوس