آیا رهبر فرقه تبهکار به دنبال تعیین جانشین خود است؟

یک نشریه آلمانی در مطلبی میگوید که #خامنه_ای خود راهها را برای #رئیسی جهت جانشینی خود هموار میکند . ولی رئیسی هنوز یک مشکل اساسی برای رسیدن به رهبر تبهکاران غاصب ایران پیش رو دارد ….