آیا باید نشست تا ایران تبدیل به کره شمالی شود؟

نزدیک به چهل و یک سال از عمر نکبت بار حکومت اسلامی در ایران می گذرد. آیا ما منتظر آن هستیم که ایران، کره شمالی بشود و وضع و حال مردم ایران به سطح اهالی آن سرزمین نزول کند؟

پرسش آن است که آیا ایرانیان، همانند مردم کره شمالی، به سکوت و بی اعتنایی ادامه خواهند داد؟

این را مردم ایران و فرهیختگان ایرانی باید پاسخگو باشند…

 

#یونیکا

#تحلیل_سیاسی_هفته

#مناشه_امیر