آن سوی این دوزخ سیاه، “روز نو” به انتظار نشسته

یکسال دیگر گذشت و گروه یونیکا با شما همراهان سالی پربار را پشت سر نهاد . سالی که پیش روست سالی پر از شادی خواهد بود .در عین حال میتواند سختی هایی را بدنبال داشته باشد .  سالی که به همت مردم آزادیخواه ایران بساط جور و جهل برچیده خواهد شد و مردم با تجربیات تلخی که از گذتشه شان اندوختند ، میتوانند روزگار روشنی را برای خود و میهن اهوراییمان رقم بزنند …

گروه مدیای یونیکا بهرتینها را برای تک تک ایرانیان آرزو میکند