آنکه باد می‌کارد، طوفان درو می‌کند و آنکه نفرت، انتقام

خامنه‌ای و مزدورانش بدانند که خون پاک‌ترین جوانان سرزمین ایران، هرگز پایمال نخواهد شد و هر جانی که از مبارزان راه آزادی بستانند، همان تیری می‌شود که بر چشم اسفندیار رویین تن نشست.

** نویسنده: کاملیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی

#IranRevolution

#مهسا_امینی

#انقلاب_ایران

@Unikador