آنچه باید از «اتصال خدا» با سپاه پاسداران بدانیم – حامد محمدی

بزرگترین تروریست دنیا خود را انسان با خدایی می‌دانست و برای ترور و کشتن انسانها توسط پیروانش وعده پاداش آن جهانی از سوی خدایش می‌داد. آلمان نازی نیز همین کار را در کلیساها کرده بود و روحانینون مذهبی آنچه را که امروز ملاها برا توجیه جنایاتشان به مردم و مزدورانشان می‌گویند در زمان جنگ جهانی دوم به نازی ها می‌گفتند. سپاه پاسداران به عنوان بزرگترین سازمان تروریستی امروز دنباله رو ارتش اس‌اس نازی هاست …