آفتاب عمر خودشان(ملایان) لب بام است، از غروب  دیگران سخن می گویند!

سرکردگان  نظامی حکومت که می بینند چگونه کشورهای جهان برای دفاع از منافع خویش، علیه فتنه جویی های رژیم در شاخاب پارس بسیج می شوند و در اندیشه فرستادن رزمناو به سوی خلیج فارس هستند،  علیه اسرائیل زبان به تهدید می گشایند و با رجزخوانی های خود ادعا می کنند که اگر جنگی رخ دهد، و حمله ای از جانب ایالات متحده اتفاق افتد، اسرائیل با یک جنگ تمام عیار روبرو خواهد شد….

#یونیکا

#مناشه_امیر

#تحلیل_سیاسی_هفته