آبادان زخمی آوار و گلوله! تیر نزن

اکنون که غرشِ سهمگینِ توفانِ آبادان، باد در بساط مقدس‌نمایان و دین‌فروشانِ فرقه اهریمنی خمینیستی انداخته و صدای بلندِ شکست دیوارهای ضخیمِ کاخ بیداد از زلزله خیزش مردم ستم‌دیده در جنوب کشور به گوش می‌رسد، استبدادِ سیاه با تمام قوای سرکوب داخلی، قطع اینترنت و دستگاهِ عریض و طویلِ پروپاگاندایش، قصد خاموشی دوباره فریادِ مردمِ به‌پاخاسته را دارد. دیشب و در جنایتی دیگر رژیمِ خون‌آشام برای حفظ بقای مصیبت بارش، معترضانِ صلح‌جوی آبادانی را به گلوله بست تا علاوه بر آوارِ متروپل سازانش، گلوله را هم، مهمانِ داغِ مردمان این سرزمینِ درد دیده کند. اما عزم راسخ مردم میهن‌دوست دیگر خاموشی نمی‌گیرد. رژیم کریه هر چه بخواهد ما را بفریبد، کتک بزند و زندان کند یا بکشد، مردمان آگاهِ این سرزمین، راهِ راستین رهایی از زنجیرهای زندانِ ظلمات جمهوری اسلامی را یافته‌اند. آنها با شعارِ‌ کوبنده‌ی «مرگ بر دیکتاتور» رژیم مزور تا دندان مسلح را خلع سلاح کردند، با شعارکنایه‌آمیز «فرمانده، فرمانده، شهر زیر آوار مانده» ولایت فقیه را بی‌حیثیت ساختند و با شعارِ ملی و آوانگارد «رضا شاه، روحت شاد» آینده روشن کشور را تضمین کردند.

منبع: کیهان لندن

#اعتراضات_سراسری

#تیر_نزن

#آبادان

@Unikador